Wierzyciel

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Łukasz Godlewski informuje, iż w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy złożyć do komornika wniosek egzekucyjny wraz z oryginałem tytułu wykonawczego.
Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny:

  • wyrok
  • nakaz zapłaty
  • postanowienie
  • ugoda przed mediatorem
  • wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed tym sądem
  • akt notarialny
Wskazane tytuły muszą być zaopatrzone w klauzulę wykonalności.
Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien spełniać warunki formalne pisma procesowego określone w art. 126 kodeks postępowania cywilnego. Przedmiotowe dokumenty można złożyć osobiście, bądź za pośrednictwem operatora pocztowego.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z kancelarią. Wierzyciel w celu sprawnego prowadzenia egzekucji na wezwanie komornika winien wpłacać zaliczki na wydatki tytułem:

ZALICZKA NA WYDATKI DANE DŁUŻNIKA ORAZ SYNATURĘ POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO. np „ZALICZKA NA WYDATKI DŁUŻNIK: JAN KOWALSKI SYGN. AKT np: KM/GKM/KMN 1/21”

Nr rachunku bankowego komornika:
96 1240 5282 1111 0011 0396 0194